Hizmetlerimiz  

  Ücretsiz Keşif Çalışması: Uzman mühendislerimizce, binanın mevcut durumunu görmek ve yapılacak işleri belirlemek amacıyla ücretsiz keşif çalışması yapılmaktadır.

  Uzman Mühendisler Tarafından Gözlemsel İnceleme: Binalar, konusunda deneyimli uzman mühendislerimizce yerinde görülerek, detaylı bir şekilde incelenmektedir. Binanın genel durumu kat bazında incelenerek gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır.

  Binanın Proje Kontrollerinin Yapılması: Projeleri mevcut olan binaların, projelerine uygun yapılıp yapılmadıklarına dair kontroller gerçekleştirilmektedir. Taşıyıcı sistem elemanlarının boyutları ve geometrileri ile kullanılan donatıların projeye uygunluğu kontrol edilmektedir.

  Binanın Rölövesinin Çıkarılması: Projeleri bulunmayan binalar için, binanın taşıyıcı sistem planları çıkarılmaktadır. Kolon ve kirişler için eleman boyutları, aksları ve donatıları belirlenmekte, bu bilgiler rölövelere işlenmektedir.

  Profometre ile Donatı Kontrolü: Donatı okuma cihazları ile taşıyıcı sistem elemanlarının sahip oldukları boyuna donatılar tespit edilmekte, süneklik açısından son derece önemli olan etriye aralıklarının kontrolü yapılmaktadır.

  Beton Numunesi (Karot) Alımı: Bakanlık tarafından onaylı laboratuvarlar tarafından, betonarme binalarda mevcut beton dayanımının bulunması amacıyla, her kattan (TS 10.465 Karot Alım Genelgesi ve 2007 Türkiye Deprem Yönetmeliği çerçevesinde) yeterli miktarda karot alınarak basınç deneyleri yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlar, yapılan analizlerde kullanılmaktadır.

  Schmidt Çekici ile Beton Dayanımlarının Hesaplanması: Karot alınamayan binalarda, tahribatsız olarak, beton dayanımı Schmidt Çekici ile yaklaşık olarak hesaplanmaktadır.

  EQ-Fast Uzman Değerlendirme Sistemi: Gözlemsel incelemeler ve binada yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen veriler, Alman Gerling Global RE ve Aachen Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilmiş ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından onaylanmış EQ-Fast Uzman Değerlendirme Sistemine girilmektedir. Bunun sonucunda;

•  İvmeölçer ile binanın serbest titreşim periyodu ve binanın oturduğu zeminin hakim titreşim periyodu ölçülmektedir. Bu ölçüm sonuçları, EQ-Fast uzman sistemi ile değerlendirilerek bina ile zemin arasında bir rezonans durumunun olup olmadığı bulunmaktadır.

•  Binanın deprem risk performansı, dört ayrı kategoride,

A - Düşük
B - Kabul edilebilir
C - Yüksek
D - Çok yüksek riskli

olmak üzere sınıflandırılmaktadır.

•  Binanın, farklı deprem şiddetleri için ortalama olarak alabileceği hasar oranları % olarak tespit edilmektedir.

•  Binanın - var ise - kusurlu yerleri belirlenmektedir.

•  Hasar / Hasarsızlık durumu raporu çıkarılmaktadır.


  3 Boyutlu Statik Kontroller: Binalar ile ilgili tüm bilgilerin elde edilmesinden sonra, lisanslı kullanıcısı olduğumuz STA4-CAD statik analiz yazılım program aracılığı ile binaların 3 boyutlu matematiksel modelleri hazırlanmakta ve yönetmelikler doğrultusunda analizleri yapılarak, mevcut taşıyıcı sistem elemanlarının durumları ile bina performansları hesaplanmaktadır.
 
IB-TEC Internasyonal Bina Teknolojisi Cihaz San. İnş. ve Tic. Ltd. Şti.